POLITIKA PRIVATNOSTI

Mi cenimo vašu privatnost i veoma ozbiljno pristupamo bezbednosti i zaštiti podataka o ličnosti. U skladu sa tim, razvili smo Politiku privatnosti kako biste razumeli način prikupljanja, upotrebe, povezivanja, objavljivanja i korišćenja ličnih podataka u okviru našeg Internet sajta. Veći deo Internet sajta možete da koristite bez ostavljanja bilo kakvih ličnih podataka koji Vas identifikuju. S druge strane, u određenim situacijama su nam potrebne dodatne informacije o Vama u cilju pružanja informacije o radnjama koje se odnose na upravljanje ličnim podacima.

Kako bismo osigurali bezbednost informacija koje delite sa nama, zalažemo se za vođenje poslovanja u skladu sa principima koji slede u nastavku.

ENERGIA SOLAR može da prikuplja i čuva dve vrste informacija: “lične podatke” i “automatske podatke”.

Prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su: ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta; dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju. Ukratko, lični podaci nam govore ko ste vi, Vaše ime i prezime, email adresu, broj telefona itd.

Automatski podaci su podaci koje automatski sakupljamo svaki put kada ukucate adresu našeg Internet sajta, kao što je vaša IP adresa, tip kompjutera koji koristite, veb pretraživač koji koristite, veb stranicu preko koje ste došli do našeg Internet sajta, način na koji pregledate sadržaj na našem Internet sajtu i proizvodi koje ste gledali. IP adresa je broj koji je dodeljen Vašem računaru kada se konektujete na internet. Svaki put kada posetite naš Internet sajt, naš server Vas automatski prepoznaje i preuzme ovu informaciju.

Automatski podaci takođe uključuju i informacije generisane putem “kolačića” i “veb bikona”.

“Kolačić” je mala tekstualna datoteka koja se šalje na Vaš internet pretraživač sa veb servera i skladišti na hard disk Vašeg računara. Između ostalog, kolačići nam pružaju mogućnost praćenja Vaših onlajn navika i preference.

“Veb bikoni”, takođe poznati kao piksel tagovi su male slike koje mogu biti sastavni deo naše Internet stranice ili newsletter koje šaljemo na vaše adrese. U kombinaciji sa kolačićima, veb bikoni nam omogućavaju da izračunamo broj jedinstvenih korisnika koji su posetili određenu stranicu ili broj puta koji je ta stranica otvorena.

Koje podatke prikupljamo?

ENERGIA SOLAR obrađuje sledeće grupe podataka o ličnosti:

 • osnovne podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresa),
 • podatke o potrošnji električne energije,
 • podatke o približnoj lokaciji potrošnje, mestu prebivališta i boravišta,
 • podatke o vlasništvu nad objektom;
 • podatke o zbirnoj (agregiranoj) potrošnji električne energije,
 • ostale podatke neophodne radi sačinjavanja ponude;


Podaci o rukovaocu
podataka

Rukovalac podataka, odnosno lice koje obrađuje podatke je:

Naziv: ENERGIA SOLAR d.o.o. Beograd-Vračar
Sedište: Mileševska 28, 11118 Beograd;
Matični broj: 21305669;
Poreski identifikacioni broj: 110143570;
Telefon: +381691297556;
Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Marija Svilar;
Kontakt: marija.s@energiasolar.rs .
(u daljem tekstu označen kao:“Rukovalac“)

Zakonitost, pravni osnov i svrha obrade

Da bi se obrada podataka o ličnosti smatrala zakonitom, mora postojati pravni osnov za obradu podataka može biti:

 • lice na koje se podaci odnose je dalo pristanak za obradu, koji može da se opozove u bilo kom trenutku; ili
 • obrada se vrši u skladu sa zakonskim ovlašćenjem

Izuzetno, rukovalac može obrađivati podatke o ličnosti i bez pristanka, u sledećim slučajevima:

 • kada je obrada potrebna u svrhu poštovanja pravnih propisa (određenih zakonom, podzakonskim aktom ili ugovorom između lica i Rukovalac, kao i radi pripreme zaključenja ugovora) koji se odnose na obaveze rukovaoca
 • ako je takva obrada neophodna da bi se ostvarili ili zaštitili životno važni interesi lica na koje se podaci odnose ili drugog lica, a posebno život, zdravlje i fizički integritet
 • Ako je takva obrada predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti radi ostvarenja opravdanog interesa lica na koje se podaci odnose, rukovaoca ili korisnika podataka

Rukovalac prikuplja podatke u sledeće svrhe:

 • u svrhu izvršenja obaveza iz ugovora, odnosno nuđenja i pružanja usluga;
 • u svrhu izvršenja zakonskih obaveza;
 • u svrhu odgovaranja na Vaša pitanja;
 • zaštite legitimnih interesa Rukovaoca
 • u cilju pripreme ponuda i zaključivanja ugovora sa klijentima,
 • obrade zahteva iz upitnika
 • redovnog obaveštavanja klijenata o promenama načina poslovanja
 • Analize podataka u svrhu poboljšanja poslovanja
 • U statističke svrhe

ENERGIA SOLAR će podatke o ličnosti klijenata čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade. Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i u statističke svrhe, mogu se čuvati i u dužem roku, uz poštovanje odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, o primeni odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, a u cilju zaštite prava i sloboda lica na koje se podaci odnose.

Prilikom popunjavanja online formulara na Internet sajtu, slanjem Vaših ličnih podataka putem e-maila, ili iz vašim konkludentnim radnjama (pretraživanje Internet sajta, slanje zahteva za ponudu, registracija, korišćenje bilo koje naše usluge ili drugog sadržaja na sajtu)  dajete svoj pristanak da ENERGIA SOLAR prikuplja, obradi, upotrebljava ili prenese Vaše podatke, na način i pod uslovima utvrđenim ovom Politikom privatnosti i izjavljujete da ste upoznati sa ovom Politikom privatnosti i svim njenim odredbama.

Obaveštavamo Vas da pristanak za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka možete u svakom trenutku opozvati dostavljanjem zahteva za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti na email adresu ENERGIE SOLAR: marija.s@energiasolar.rs ili usmeno na zapisnik u sedištu ENERGIE SOLAR, što će imati za posledicu prestanak daljeg prikupljanja i obrade Vaših ličnih podataka. U slučaju opoziva pristanka, dužni ste da nam, kao Rukovaocu podataka, naknadite eventualne opravdane troškove i štetu koji mogu nastupiti zbog opoziva pristanka, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

PRAVA LICA U VEZI SA OBRADOM LIČNIH PODATAKA

ENERGIA SOLAR omogućava korisnicima sledeća prava u vezi sa obradom ličnih podataka:

 1. Pravo na obaveštavanje o obradi podataka o ličnosti

Rukovalac podataka može da prikuplja podatke o ličnosti na tri načina:

 1. neposredno od lica na koje se podacii odnose ili
 2. od drugih lica ili
 3. iz drugih iznora kao što su zbirke podataka drugih rukovalaca (posredno prikupljanje podataka o ličnosti)

Ako se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se odnose, rukovalac je dužan da u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti tom licu pruži sledeće informacije:

 • identitetu i kontakt podacima rukovaoca, kao i njegovog predstavnika, ako je on određen;
 • kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako je ono određeno;
 • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
 • postojanju legitimnog interesa rukovaoca ili treće strane, ako je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane,
 • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
 • činjenici da rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, kao i o tome da li se ta država ili međunarodna organizacija nalazi na listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite, odnosno za koje je Vlada utvrdila da ne obezbeđuje primereni nivo zaštite, a u slučaju prenosa uz primenu odgovarajućih mera zaštite i uz poštovanje obavezujućih poslovnih pravila iz člana propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ili u slučaju prenosa podataka iz člana 69. stav 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti zakona, o upućivanju na odgovarajuće mere zaštite, kao i o načinu na koji se lice na koje se podaci odnose može upoznati sa tim merama.

Ako se podaci o ličnosti ne prikupljaju od lica na koje se odnose, rukovalac je dužan da licu na koje se podaci odnose pruži sledeće informacije:

 • identitetu i kontakt podacima rukovaoca, kao i njegovog predstavnika, ako je on određen;
 • kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako je ono određeno;
 • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
 • vrsti podataka koji se obrađuju;
 • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
 • činjenici da rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, kao i o tome da li se ova država, odnosno međunarodna organizacija nalazi na listi iz člana 64. stav 7. ovog zakona, a u slučaju prenosa iz čl. 65. i 67. ili člana 69. stav 2. ovog zakona, o upućivanju na odgovarajuće mere zaštite, kao i načinu na koji se lice može upoznati sa tim merama.

Uz pomenute informacije, rukovalac je dužan da licu na koje se podaci odnose pruži i sledeće dodatne informacije koje mogu da budu neophodne da bi se obezbedila poštena i transparentna obrada u odnosu na lice na koje se podaci odnose:

 • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;
 • postojanju legitimnog interesa rukovaoca ili treće strane;
 • postojanju prava da se od rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje podataka o njegovoj ličnosti, odnosno prava na ograničenje obrade, prava na prigovor na obradu, kao i prava na prenosivost podataka;
 • postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva,
 • pravu da se podnese pritužba Povereniku;
 • izvoru iz kog potiču podaci o ličnosti i, prema potrebi, da li podaci potiču iz javno dostupnih izvora;
 • postojanju automatizovanog donošenja pojedinačnih odluka i profilisanja kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose.

Rukovalac će informacije pružiti::

 • u razumnom roku posle prikupljanja podataka o ličnosti, a najkasnije u roku od 30 dana, uzimajući u obzir sve posebne okolnosti obrade;
 • najkasnije prilikom uspostavljanja prve komunikacije, ako se podaci o ličnosti koriste za komunikaciju sa licem na koje se odnose;
 • najkasnije prilikom prvog otkrivanja podataka o ličnosti, ako je predviđeno otkrivanje podataka o ličnosti drugom primaocu.

Ako rukovalac namerava da dalje obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, rukovalac je dužan da pre započinjanja dalje obrade, licu na koje se podaci odnose, pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije.

Rukovalac nije dužan da licu na koje se odnose podaci o ličnosti pruži prethodno navedene informacije ako:

 • lice na koje se podaci o ličnosti odnose već ima te informacije;
 • je pružanje takvih informacija nemoguće ili bi zahtevalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, a naročito u slučaju obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i u statističke svrhe, ako se primenjuju uslovi i mere zaštite i ograničenje primene zakona na obradu u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe ili ako je verovatno da bi davanje informacija onemogućilo ili bitno otežalo ostvarivanje svrhe obrade.

U tim slučajevima rukovalac je dužan da preduzme odgovarajuće mere zaštite prava i sloboda, kao i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, što uključuje i javno objavljivanje informacija;

 • je prikupljanje ili otkrivanje podataka o ličnosti izričito propisano zakonom kojim se obezbeđuju odgovarajuće mere zaštite legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose;
 • se poverljivost podataka o ličnosti mora čuvati u skladu sa obavezom čuvanja profesionalne tajne koja je propisana zakonom.

 

 1. Pravo lica na pristup podacima koji se na njega odnose

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva pristup tim podacima, kao i sledeće informacije:

 • svrsi obrade;
 • o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
 • primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
 • predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
 • postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
 • pravu da se podnese pritužba Povereniku;
 • dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose;
 • postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose.

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, lice na koje se odnose ima pravo da bude informisano o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Rukovalac je dužan da licu na koje se podaci odnose na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje.

Ograničenje prava na pristup

Pravo na pristup može se ograničiti, u celini ili delimično, samo u onoj meri i u onom trajanju u kome je neophodno i predstavlja srazmernu meru u demokratskom društvu, uz poštovanje osnovnih prava i legitimnih interesa lica čiji se podaci obrađuju, kako bi se:

 • izbeglo ometanje službenog ili zakonom uređenog prikupljanja informacija, istrage ili postupaka;
 • omogućilo sprečavanje, istraga i otkrivanje krivičnih dela, gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija;
 • zaštitila javne bezbednosti;
 • zaštitila nacionalna bezbednost i odbrana;
 • zaštitila prava i slobode drugih lica.

Rukovalac je dužan da pismeno obavesti lice na koje se podaci odnose da je pristup njegovim podacima o ličnosti odbijen ili ograničen, kao i o razlozima za odbijanje ili ograničenje, bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana. Rukovalac nije dužan da ga obavesti ako bi se time dovelo u pitanje ostvarivanje svrhe zbog koje je pristup odbijen ili ograničen.

 • Pravo na izmenu i ispravku netačnih, kao i brisanje nezakonito prikupljenih podataka, ograničenje i prenosivost

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave kao i da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše podatke lica u sledećim slučajevima:

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • lice na koje se podaci odnose je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva a u vezi maloletnog lice sa navršenih 15 godina koje nije dalo svoj pristanak.

Lice na koje se podaci odnose podnosi rukovaocu zahtev za brisanje podataka.

Rukovalac nije u obavezi da obriše podatke kada je obrada neophodna zbog:

 • ostvarivanja slobode izražavanja i informisanja;
 • poštovanja zakonske obaveze rukovaoca kojom se zahteva obrada ili izvršenja poslova u javnom interesu ili izvršenja službenih ovlašćenja rukovaoca;
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog zdravlja,
 • svrhe arhiviranja u javnom interesu, svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i statističke svrhe, a opravdano se očekuje da bi berisanje podataka moglo da onemogući ili bitno ugrozi ostvarivanje ciljeva te svrhe;
 • podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

U određenim slučajevima može se pojaviti potreba da ENERGIA SOLAR prenese Vaše lične podatke na servere koji se nalaze van teritorije Republike Srbije radi skladištenja ili obrade. Korišćenjem Internet sajta kao i davanjem Vaših ličnih podataka, dajete svoj pristanak da ENERGIA SOLAR prenese Vaše lične podatke u skladu sa uslovima ove Politike privatnosti i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U svakom trenutku imate pravo da zahtevate izmenu prikupljenih i obrađenih podataka o ličnosti, putem online izmene korisničkog naloga ili slanjem zahteva u elektronskoj formi na adresu elektronske pošte marija.s@energiasolar.rs kao i lično na adresi našeg sedišta.

IV      Pravo na ograničenje obrade

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
 • rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

Ako je obrada ograničena u skladu sa navedenim ti podaci mogu se dalje obrađivati samo na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.Ako je obrada ograničena u skladu sa navedenim, rukovalac je dužan da informiše lice na koje se podaci odnose o prestanku ograničenja, pre nego što ograničenje prestane da važi.

V/      Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Ne primenjuje se ako je odluka:

 • neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca;
 • zasnovana na zakonu, ako su tim zakonom propisane odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose;
 • zasnovana na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose.

VI/    Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja, da biste nam dali svoje lične podatke. Maloletnim korisnicima koji nemaju dozvolu roditelja ili staratelja nije dozvoljeno otkrivanje ličnih podataka, odnosno davanje ili ostavljanje ličnih podataka na internet sajtu. Ukoliko ste maloletni i nemate dozvolu roditelja ili staratelja za davanje ličnih podataka, odmah napustite Internet sajt.

OTKRIVANjE PODATAKA O LIČNOSTI

Svi Vaši podaci o ličnosti čuvaju se na našem serveru na neograničeno vreme, obezbeđeni u skladu sa zakonom, kome imaju pristup naši zaposleni, saradnici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime, lica koja angažujemo u obavljanju svoje delatnosti, a u svrhe navedene u Politici privatnosti. Pristup podacima može biti omogućen na zahtev državnih organa u skladu sa zakonom ili podzakonskim propisima, kao i našem eventualnom pravnom sledbeniku. Vaši podaci mogu biti otkriveni u slučaju krajnje nužde ili nužne odbrane u skladu sa zakonom. ENERGIA SOLAR ima pravo da prenese Vaše podatke u slučaju prenosa dela naše kompanije, odnosno ustupanja know-how.

Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg Internet sajta trećim licima, ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani, odnosno vaše podatke o ličnosti.

OBAVEŠTENJE O KOLAČIĆIMA (COOKIES)

Sajt ENERGIA SOLAR koristi kolačiće i slične tehnologije da bi se obezbedio pravilan rad Internet sajta, u cilju boljeg korisničkog iskustva, personalizacije sadržaja, pružanja funkcionalnosti društvenih medija kao i analiziranja saobraćaja. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u duhu transparentnosti, pružamo vam detaljne informacije o tome kako i kada koristimo ove tehnologije. Davanjem pristanka i korišćenjem Internet sajta pristajete na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete da pregledate stranicu, ali vam neke opcije neće biti dostupne.

Šta su kolačići?

Kolačići (Cookie) su male, često šifrovane, tekstualne datoteke, koje su smeštene u direktorijumima pretraživača. Kolačići omogućavaju Internet sajtu da „upamti“ interesovanja korisnika i podešavanja na stranici, a prema onome što je korisnik prilikom posete stranici birao. Kolačić sam po sebi ne sadrži niti prikuplja podatke o ličnosti. U kombinaciji sa internet pretraživačem, on može pomoći internet stranici da „isporuči“ korisniku personalizovani sadržaj. Kolačići se nalaze u memoriji vašeg pretraživača i svaki uglavnom sadrži podatke kao što su npr. naziv servera sa kog je kolačić poslat, vreme trajanja kolačića i vrednost (obično nasumično generisan jedinstveni broj).

Koje kolačiće koristimo?

▪ Privremeni kolačići su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet pregledač. Oni vam omogućavaju da brzo i lako prolazite kroz mnoge stranice sajta bez potrebe za autentifikacijom ili ponovnom obradom svake nove oblasti koju posetite. Oni omogućavaju korisnicima da budu prepoznati na veb lokaciji, tako da se svaka promena stranice ili stavka ili izbor podataka koji uradite pamte od stranice do stranice. Najčešći primer ove funkcionalnosti je funkcija korpe za kupovinu na bilo kojoj veb lokaciji za e-trgovinu.

Trajni kolačići obično imaju datum isteka u budućnosti i ostaju u vašem pretaživaču dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Oni pomažu veb lokacijama da zapamte vaše informacije i podešavanja kada ih posetite u budućnosti. Ovo rezultira bržim i praktičnijim pristupom jer, na primer, ne morate ponovo da se prijavite. Pored autentifikacije, druge funkcije veb-sajta koje su omogućene trajnim kolačićima uključuju izbor jezika, izbor teme, podešavanja menija, interne obeleživače sajta ili favorite, između mnogih drugih. Prilikom vaše prve posete, veb lokacija se prikazuje u podrazumevanom režimu. Tokom vaše posete, birate svoja podešavanja i ove postavke se pamte, korišćenjem trajnog kolačića, sledeći put kada posetite sajt.

Neophodni kolačići Neki kolačići su neophodni kako biste mogli da iskusite neometanu funkcionalnost našeg Internet sajta. Bez ovih kolačića, neki delovi našeg Internet sajta jednostavno neće raditi onako kako bi trebalo.

Kolačići za izveštaje o radu Ovi kolačići prikupljaju inforrmacije o tome kako posetioci koriste Internet sajt, na primer koje stranice najčešće posećuju i da li od veb-stranica dobijaju obaveštenja o greški. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići sakupe su nagomilane i stoga anonimne. Koriste se isključivo za poboljšanje rada vebsajta.

Kolačići za funkcionalnost Ovi kolačići omogućavaju Internet sajtu da pamti izbore koje pravite (kao na primer vaše korisničko ime, jezik ili region u kojem se nalazite) i pruži unapređene, personalizovane opcije. Ovi kolačići takođe se mogu koristiti za pamćenje izmena koje ste napravili u pogledu veličine teksta, fontova i drugih delova Internet sajta koje možete podesiti. Takođe se mogu koristiti za pružanje usluga koje ste prethodno tražili, kao na primer gledanje pregled proizvod ili komentarisanje bloga. Informacije koje ovi kolačići sakupe mogu biti pretvorene u anonimne i one ne mogu pratiti vaše pretraživanje drugih sajtova.

Preferencijalni kolačići Ovi kolačići (koji se još nazivaju i funkcionalni kolačići) omogućavaju našem Internet sajtu da “zapamti” vaša podešavanja, pomažući vam da prilagodite svoje iskustvo na našoj veb lokaciji.

Statistički kolačići Ovi kolačići nam govore o tome kako koristite našu veb stranicu i pomažu nam da poboljšamo sam veb sajt, kao i vaše korisničko iskustvo. Na primer, ovi kolačići broje posetioce našeg Internet sajta i vide kako se posetioci kreću naokolo kada ga koriste. To nam pomaže da poboljšamo način na koji naša veb lokacija funkcioniše, na primer, osiguravajući da korisnici lako pronađu ono što traže.

Marketing kolačići Ovi kolačići (koji se nazivaju i reklamni kolačići) koriste se za isporučivanje oglašenog sadržaja koji je relevantan za vas i oni se mogu koristiti za praćenje efikasnosti naših reklamnih kampanja na Internet sajtu. Ove kolačiće stavljaju na našu veb lokaciju naši partneri (pružaoci određenih marketinških usluga) i oni mogu upamtiti vašu aktivnost veb pretraživanja na našem Internet sajtu i te informacije se mogu koristiti za bolje razumevanje vas i vaših potreba, na primer – demografija (odakle dolazite na naš Internet sajt), starosno doba itd. Samo anonimne informacije se zadržavaju i koriste na ovaj način i samo sa ciljem da se vama pruži sadržaj koji je najviše relevantan za vas.

Kolačići treće strane

Kolačići treće strane dolaze sa reklama drugih veb mesta (kao što su pop-up ili druge reklame) koje se nalaze na veb mestu koje gledate. Pomoću tih kolačića veb mesta mogu da prate korišćenje interneta u marketinške svrhe.

Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ovog Internet sajta, ali neki služe za normalno funkcionisanje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Dodatne informacija oko isključivanja kolačića Naš Internet sajt vam omogućava da samostalno, u okviru svog veb pregledača, odaberete da li želite da prihvatate kolačiće ili ne. Različiti veb pregledači vam omogućavaju različite kontrole. Generalno, vaš veb pregledač će vam ponuditi mogućnost prihvatanja, odbijanja ili brisanja kolačića u svakom trenutku, pri čemu možete odabrati koje kolačiće želite da obrišete – počevši od kolačića trećih strana pa do posebno odabranih kolačića koje su postavili sami Internet sajtovi koje ste posetili.

Upravljanje kolačićima

Naš Internet sajt koristi tzv. “kolačiće” (u daljem tekstu samo: „Cookie/s“), kao i većina web stranica na internetu. Cookies su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač (u daljem tekstu samo: „Browser“) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookies su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Oni mogu biti privremeni ili stalni i koriste npr. JavaScript ili Flash tehnologiju.

Na Internet sajtu koristimo Cookie-je isključivo kako bismo Vam omogućili bolje uslove korišćenja i kvalitet rada Internet sajta te lakšeg korišćenja Internet sajta, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu.

Korišćenje Cookies-a je standardna praksa na Internetu i većina Browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć u okviru Vašeg Browser-a.

Ove informacije mogu biti sačuvane jedino ako vi to omogućite – veb stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama koji im vi niste dali i ne mogu da pristupe drugim datotekama na vašem računaru/drugom uređaju. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića vama nisu vidljive. Ipak, možete da promenite vaše postavke internet pregledača kako biste mogli sami da birate da li hoćete da zahteve za čuvanje kolačića odobrite ili odbijete, izbrišete sačuvane kolačiće automatski pri zatvaranju internet pregledača i slično.

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete da dopustite čuvanje kolačića na vašem računaru/drugom uređaju. Cookie postavke mogu da se kontrolišu i konfigurišu u vašem veb pregledaču.

Više informacija o kolačićima (cookies) možete dobiti na sledećim linkovima:

http://www.youronlinechoices.eu/

http://www.allaboutcookies.org/

Detalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima:

www.google.com/analytics/learn/privacy.html,www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/,www.google.com/ads/preferences, www.aboutads.info/choices , www.facebook.com/about/privacy/cookies

Ostale odredbe

ENERGIA SOLAR može u svakom trenutku da izmeni ili dopuni ovu Politiku privatnosti, tako što će ažurirati njene odredbe, pa Vam iz tog razloga savetujemo da periodično posetite našu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećom Politikom privatnosti