Poštovani,

Hvala što ste posetili naš Internet sajt (u daljem tekstu samo: „Internet sajt“). Vaš pristup, kao i korišćenje našeg Internet sajta podleže ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu samo: „Uslovi korišćenja“) i važećim zakonskim propisima koji uređuju oblast Zaštite podataka o ličnosti. Sigurnost i pravilna upotreba podataka o ličnosti od izuzetnog su značaja. Zbog toga je za nas jako važno da razumete na koji način i zašto obrađujemo podatke o ličnosti. Želimo da vas informišemo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način ih obrađujemo i u koje svrhe ih upotrebljavamo.

Pristupom i korišćenjem našeg Internet sajta, potvrđujete da ste razumeli Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, kao i da ih bez ograničenja prihvatate. Bitno nam je da znate da prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima Internet sajta i podatke neophodne za poslovanje i informisanje klijenata u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o klijentima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Privrednog društva ENERGIA SOLAR d.o.o. Beograd-Vračar odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ukoliko imate manje od 18 godina, odnosno ukoliko ste maloletni, da biste posetili ili nastavili korišćenje našeg Internet sajta neophodno je da vaš roditelj ili staratelj bude upoznat sa sadržinom ovih Uslova korišćenja, a potom da Vam da dozvolu za korišćenje sajta i za ostavljanje bilo kakvih podataka na sajtu. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju bilo kakve lične informacije. Ukoliko ste roditelj ili staratelj, a dozvolite maloletnom licu čiji ste roditelj ili staratelj da koristi naš sajt, ovi Uslovi korišćenja i Politika privatnosti se odnose na Vas i Vi ste odgovorni za radnje lica mlađeg od 18 godina koje koristi ovaj sajt.

Nastavljanjem korišćenja ovog sajta dajete svoj neopozivi neograničeni pristanak i saglasnost na sve odredbe ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti koje su njihov sastavni deo.

Ukoliko ne prihvatate Uslove korišćenja bez ograničenja, odnosno ukoliko niste u potpunosti saglasni sa odredbama istih, molimo Vas da napustite Internet sajt, prestanete sa daljim korišćenjem Internet sajta i bilo kog sadržaja na njemu.

Vlasništvo nad sadržajem

ENERGIA SOLAR d.o.o. Beograd, matični broj 21305669 (u daljem tekstu samo: “ENERGIA SOLAR” ili „mi“) je na Internet sajtu i svim tekstovima, logotipima, grafici, slikama, audio materijalu i ostalim materijalima koji se nalaze na Internet sajtu (u daljem tekstu samo: “Sadržaj”), nosilac autorskog prava, drugih prava intelektualne svojine ili srodnih prava. Nijedno od ovih prava ne prenosi se na korisnika Internet sajta.

Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u Uslovima korišćenja, bez pisane dozvole Energie je strogo zabranjeno. Ukoliko smatrate da je Sadržaj koji se nalazi na Internet sajtu vaše vlasništvo ili da je na bilo koji način zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na Internet sajtu su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Ništa sadržano na Internet sajtu se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog dela Internet sajta ili bilo kog prava intelektualne svojine koji je prikazan na Internet sajtu.

U slučaju neovlašćenog korišćenja Sadržaja u celosti ili nekog njegovog dela ENERGIA SOLAR će preduzeti sve zakonom dozvoljene mere zaštite svojih autorskih prava, drugih prava intelektualne svojine i srodnih prava, kao i drugih prava, a u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Svaki i bilo koji Sadržaj postavljen na Internet sajt od strane bilo kog trećeg lica postavljanjem automatski postaje svojina ENERGIA SOLAR, koja stiče sva prava na navedenom Sadržaju, uključujući da Sadržaj koristi, menja, ukloni i slično. Postavljanjem Sadržaja na Internet sajtu prenosite sva prenosiva prava intelektualne svojine na ENERGIA SOLAR, osim ukoliko se sa ENERGIA SOLAR niste drukčije u pisanoj formi dogovorili.

Na Internet sajtu se može naći sadržaj na kojem isključiva autorska prava, druga prava intelektualne svojine i srodna prava imaju treća lica, kao što su (bez ograničavanja) sadržaji postavljeni od strane korisnika Internet sajta, oglašivača i slično. Treća lica koja postavljaju sadržaje na Internet sajt snose isključivu odgovornost za postavljanje sadržaja na Internet sajt, odnosno objavljivanje takvog sadržaja.

Upotreba Internet sajta

Sadržaj Internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na Internet sajtu mogu nastupiti periodično, u bilo kom trenutku i bez obaveštenja korisnika ili bilo kog trećeg lica. Energia će nastojati, ali ne preuzima obavezu, da redovno ažurira informacije sadržane na Internet sajtu, te je preporučljivo svaku informaciju postavljenu na Internet sajtu proveriti.

ENERGIA SOLAR ne garantuje da će Internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno otklonjeni kao i da je Internet sajt u potpunosti kompatibilan sa Vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajtu i njegovom Sadržaju pristupate i koristite ih na sopstveni rizik. ENERGIA SOLAR niti bilo koja treća strana koja učestvuje u izradi ili održavanju Internet sajta nije odgovorna za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Internet sajta, ili kao rezultat pouzdanja u informaciju koja se nalazi ili se nalazila na Internet sajtu ili njegovog Sadržaja.

Korisnik je isključivo odgovaran za bilo koji sadržaj koji postavi na Internet sajtu, što podrazumeva (ali nije ograničeno na) sledeće radnje: ako objavi materijal na kojem postoje autorska prava, druga prava intelektualne svojine i srodna prava ili neka druga prava, bez pristanka lica koje je nosilac autorskog prava, drugog prava intelektualne svojine i srodnih prava, odnosno nekog drugog prava, ako objavi uvredljiv, lascivan, preteći sadržaj, ako krši pravo na privatnost drugih lica, ako se lažno predstavlja kao neko drugo lice.

Korisnik Internet sajta snosi svu odgovornost za tačnost unetih podataka prilikom popunjavanja bilo kog formulara na Internet sajtu, kao i bilo kog drugog Sadržaja koji na Internet sajt korisnici unose, kao i za redovno usklađivanje unetih podataka sa važećim podacima i propisima.

ENERGIA SOLAR nije odgovorna za bilo koji materijal preuzet (download) sa Internet sajta ukoliko je taj materijal zaražen kompjuterskim virusom ili slično, svako preuzimanje sa Internet sajta korisnik čini na sopstvenu odgovornost. Ni jedan dokument na Internet sajtu ne predstavlja pravno obavezujući dokument za ENERGIA SOLAR.

ENERGIA SOLAR će ukloniti svaki neprimereni, sadržaj postavljen u suprotnostima sa zakonskim odredbama,  odnosno sadržaj kojim se krše prava trećih lica, kao i nalog korisnika koji je sadržaj takve prirode postavio na Internet sajtu bez odlaganja po saznanju za postojanje Sadržaja kao takvog.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom, za čiji sadržaj ne odgovaramo, i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti podatke od Vas, koje će koristiti u skladu sa svojom politikom privatnosti

Internet sajt može sadržati linkove ka drugim internet sajtovima ili web adresama čiji vlasnik nije ENERGIA SOLAR. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. ENERGIA SOLAR ne kontroliše i nije odgovorna  za rad, sadržaj, politiku privatnosti i bezbednost ovih sajtova, kao ni sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem Internet sajtu, to činite na sopstveni rizik. ENERGIA SOLAR nije odgovorna za materijalnu ili nematerijalnu štetu, neposrednu ili posrednu, koja nastane kao posledica pristupanja ili korišćenja, ili je u vezi sa pristupanjem ili korišćenjem internet sajtova trećih lica.

Rešavanje sporova i nadležnost

Svi sporovi između ENERGIA SOLAR i korisnika koji nastanu kao posledica korišćenja ili u vezi sa korišćenjem Internet sajta ili njegovog Sadržaja rešavaće se pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu, primenom važećeg prava Republike Srbije.

Izmena uslova korišćenja

ENERGIA SOLAR može u svakom trenutku izmeniti ili dopuniti ove Uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst, pa Vam iz tog razloga savetujemo da, periodično posetite našu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim Uslovima korišćenja.